Obchodní podmínky

INFORMÁCIA O PLATOBNÝCH, DODACÍCH 
A INÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH
spoločnosti CreoCom, s.r.o. 
(ďalej len ako “Obchodné podmienky”)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné podmienky sú nezáväzné informácie, prostredníctvom ktorých spoločnosť CreoCom, s.r.o. informuje svojich zákazníkov o platobných, dodacích a iných obchodných podmienkach v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb.

2. Obchodné podmienky majú výlučne informatívny charakter, nie sú záväzné a nevyplývajú z nich žiadne práva a povinnosti. Všetky práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach, môžu strany nadobudnúť len z písomných zmlúv, ktoré medzi sebou uzavrú a na ich základe.

2. KONTAKTNÁ ADRESA A PRACOVNÁ DOBA

• sídlo spoločnosti: CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, tel. +421 33 533 19 75
• pracovná doba: Pondelok - Piatok: 8:00 – 16:30 hod
• kontakt– aktuálny telefónny a e-mailový zoznam je zverejnený na www.creocom.cz

3. ZMLUVNÉ VZŤAHY

1. CreoCom, s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci) predáva tovar, resp. poskytuje služby:

A) na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s akoukoľvek právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá kupuje tento tovar pre vlastné použitie, t.j. tzv. konečný spotrebiteľ (ďalej len ako „kupujúci“), alebo

B) na základe rámcovej kúpnej zmluvy (dealerskej zmluvy) a následných objednávok uzatvorenej s dealerom. Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je konečným spotrebiteľom, ale predáva tovar tretím osobám a ktorá sa zároveň preukáže výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti“ alebo „kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja“ alebo „predaj tovaru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky“.

4. CENY TOVARU

1. Predávajúci dodáva kupujúcim, resp. dealerom tovar, za ceny zverejnené v aktuálne platnom cenníku. Aktuálne platný cenník je zverejnený na internetovej stránke www.creocom.cz, pričom je osobitne zverejnený cenník pre kupujúcich (ďalej len ako „cenník“) a cenník pre dealerov (ďalej len ako „dealerský cenník“). Ceny tovaru v dealerskom cenníku sú výhradne určené pre dealerov. Po podpise dealerskej zmluvy je delaer bezodkladne zaregistrovaný do informačného systému predávajúceho a je mu zaslaný jeden originál zmluvy spolu s prihlasovacím menom a heslom na internetový prístup k dealerským cenníkom.

2. Predávajúci môže s kupujúcim alebo s dealerom v špecifických prípadoch dohodnút výhodnejšie ceny ako ceny uvedené v aktuálne platnom cenníku, resp. dealerskom cenníku.

3. Predávajúci je oprávnený vydať kedykoľvek po dobu dealerskej zmluvy nový dealerský cenník, ktorý nahradzuje dealerský cenník do tej doby platný a meniť tak ceny a rozsah ponúkaných tovarov i bez predchádzajúceho upozornenia a to najmä z dôvodu denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, apod. Nový cenník, resp. dealerský cenník nadobúda platnosť a účinnosť momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.creocom.cz.

5. OBJEDNÁVANIE TOVARU

5.1. OBJEDNÁVANIE TOVARU KUPUJÚCIM

Predávajúci po podpísaní kúpnej zmluvy dodá dealerovi dohodnutý tovar podľa podmienok uvedených v kúpnej zmluve. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci na základe vlastného rozhodnutia začať s realizáciou dodania tovaru ešte pred podpísaním kúpnej zmluvy, najmä na základe písomnej objednávky zo strany kupujúceho.

5.2. OBJEDNÁVANIE TOVARU DEALEROM

1. Predávajúci po podpísaní dealerskej zmluvy dodáva dealerovi tovar na základe jeho objednávok. Predávajúci uznáva objednávanie tovaru osobne, písomne faxom, poštou a tiež že plne uznáva elektronickú formu komunikácie prostredníctvom internetovej elektronickej pošty (e-mail). Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale predávajúci je v takomto prípade podľa vlastného uváženia oprávnený požadovať aj písomnú formu objednávky. Momentom doručenia riadnej a úplnej objednávky predávajúcemu, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je táto záväzná pre obe zmluvné strany. Kupujúci je si vedomý zodpovednosti a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel pre vstup do internetového obchodu.

2. Na objednávke je potrebné uviesť číslo objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.

3. Pri objednávke špecifického tovaru a tovaru v celkovej hodnote presahujúcej 30 000 CZK je predávajúci oprávnený požadovať od dealera zálohovú platbu, ktorá je zvyčajne vo výške min. 40% z ceny tovaru.

6. FINANČNÉ PODMIENKY

• Fakturácia - Každý nový kupujúci, resp. dealer nakupuje tovar na platbu vopred alebo platbu v hotovosti, pokiaľ predávajúci nesúhlasí s inou formou úhrady.
• Penalizácia – Kupujúci, resp. dealer sa zaväzujú uhradiť faktúry v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasia s tým, že v prípade nedodržania termínu platby si voči nim predávajúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
• Dátum úhrady - Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho, respektíve uhradením do pokladne predávajúceho.

7. DOKLADY

• Dodací list – je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru a záručná lehota.
• Záručný list – ak si to druh tovaru vyžaduje, tak súčasťou dodávky je aj záručný list, ktorý obsahuje výrobné čísla tovaru
• Záručné a Reklamačné podmienky
• Faktúra – predávajúci štandardne vystaví faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti a údaje poskytnuté kupujúcim, resp. dealerom. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom.

8. ODBER a PREPRAVA TOVARU

• Osobný odber – tovar je možné vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore, osobne v sídle predávajúceho v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9:00 – 16:00 hod. Pri osobnom odbere predávajúci neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

• Preprava tovaru - Na žiadosť kupujúceho, resp. dealera môže predávajúci zabezpečiť prepravu tovaru vlastným rozvozom, špedičnou službou, alebo poštou. Prepravu tovaru hradí kupujúci, resp. dealer, a to vo výške 200 CZK bez DPH.

• Kontrola zásielky - Pokiaľ kupujúci, resp. dealer zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí o tom bezodkladne písomne informovať predávajúceho, resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb. 

• Pozastavenie dodávok – Ak kupujúci, resp. dealer nemá v čase vystavenia objednávky splnený peňažný záväzok voči predávajúcemu za predchádzajúce dodávky v dohodnutej lehote splatnosti, predávajúci je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu, resp. dealerovi. Tovar je pre kupujúceho, resp. dealera naďalej rezervovaný a môže mu byt dodaný, ak v dodatočne stanovenej lehote uhradí príslušné faktúry.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok (vrátane objednávok a dodávok tovaru realizovaných na ich základe) alebo súvisiacich s týmito Obchodnými podmienkami (vrátane objednávok a dodávok tovaru realizovaných na ich základe), vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto obchodných podmienok alebo ich časti, predložia na rozhodnutie výlučne Bratislavskému rozhodcovskému súdu zriadenému pri spoločnosti Capitol Legal Arbitration s.r.o., podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Bratislavského rozhodcovského súdu.

 Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany si dohodli pre prípad riešenia sporov právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.